Accentuation (Acentuación)
 
 
Asturian accentuation follows the Spanish rules.

There are however some pecularities:
 
 
Monosyllables (Monosílabos)

The monosyllables are never accentuated:

llau lado,
deu dedo,
mieu miedo,
soi soy.
 
Diphthongs y Triphthongs (Diptongos y Triptongos)

The diphthongs and the triphthongs are accentuated according to the general rules, the accent being put on the open vowel (see the Spanish diphthongs), cf.:

facéi, abogáu, castañéu.


Accentuacion of verbal forms with postpositive pronoun

The postpositive usage of the pronouns is peculiar to Asturian. With regard to the accentuation it is necessary to make the following remarks:

 1. If the verbal forms is accentuated, it preserves the accent in spite of the adjunction of the pronoun, cf.:

 2. mercó : mercólu,
  baxáis : baxáislu,
  algamó : algamóvoslo.
 3. The adjunction of one or two atonic pronouns to the verb requires the lengthened form to be properly accentuated, cf.:

 4. presta : préstame,
  dixo : díxo-yos,
  falen : fálente.
 5. The pronoun  -y (= Sp. le) is consifdered always to make one syllable, cf.:

 6. quita: quíta-y = Sp. quítale,
  dan: dán-ylo = Sp. se lo dan.


Diacritical Accentuation (Acentuación diacrítica)

Accents are used also to distinguish homonyms, especially in the monosyllabic words, cf.:

 
a (preposición) á (esclamativu)
ca (indefiníu) cá (sustantivu (casa)
pá (nome) pa (preposición)
ún (pronome) un (axetivu)
nún (en + ún) nun (en + un, negación)
él (pronome) el (artículu)
nél (en + él) nel (en + el)
del (de + el) d'él (de + él) dél (indefiníu)
nós (nosotros/es) nos (pronome átonu)
vós (vosotros/es) vos (pronome átonu)
ná (nada) na (en + la)
más (alverbiu) mas (conxunción) y mas (plural de má)
tán (verbu tar) tan (alverbiu de cantidá)
sé (verbu saber y verbu ser) se (pronome átonu)
sí (afirmación) si (condicional)
yá (alverbiu) ya (conxunción "y")

Next
Previous

Asturian Descriptive Grammar
Asturian Language Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov