Noun (Nome)
 
 
Gender (Xéneru)

As in the greatest part of the other modern Romance languages, the nouns in Asturian are classified as masculine or feminine.
Generally, the nouns that end in singular by -u are masculine and those that end by -a are feminine.

In the spoken language the final -u is often pronounced [o]. Writing -o instead of -u is admissible, however, for the following nouns:

The nouns that end in singular by -e or by a consonant may be either masculine or feminine.
 
 
Feminine of the Nouns
 
A few nouns have their forms for masculine and feminine from different roots:
 
Masculine Feminine
home man
father
xenru son in law (brother in law)
muyer woman
ma mother
nuera daughter in law (sister in law)

Usually, the feminine forms are derived from the masculine ones by changing the endings, as shown in the following table:
 
Masculine 
terminations
Feminine
terminations
Examples
-u
-a
el llobu la lloba 
el fiu  la fia
-e
-a
el presidente la presidenta 
el xastre la xastra
consonant
consonant + a
el rapaz la rapaza 
el sobrín  la sobrina
-áu
-ada
l'abogáu l'abogada 
l'emplegáu  la emplegada
-íu
-ida
el berríu la berrida 
But: el fíu : la fía, el tíu : la tía...
-éu
-eda
el carbayéu la carbayeda 
el fresnéu la fresneda
-dor
-dora
el llabrador  la llabradora
-deru
-dera
el panaderu la panadera
-doriu
-doria
el llavadoriu la llavadoria
 
A few nouns form feminine by adding suffixes:
 
+sa
+isa
+ina
l'alcalde : l'alcaldesa 
el papa : la papisa 
el rei : la reina 

The nouns ending in masculine by -a remain unchanged in feminine:

Of feminine are the nouns:  
 
Plural of the Nouns

Plural of the Masculine Nouns
 
Termination
in Singular
Suffix
for Plural
Examples
-u
-os
el llobu los llobos
el furacu los furacos
-áu
-aos
el llau los llaos 
el prau los praos
-íu
-íos
el coríu  los coríos 
el fíu  los fíos
-éu
-eos
el deu  los deos
el preséu  los preseos
-a
-es
el cura  los cures
el día  los díes
-e
-es
el monte los montes
el ferre los ferres
stressed vowel
-s
l'esquí los esquís
el sofá  los sofás
vowel+i
-s
el rei los reis 
el cai los cais
consonant
+es
el llagar los llagares 
el llimaz  los llimaces
-s, with accent on the penultimate syllable
unchanged
el llunes  los llunes 
el sacagüeyos  los sacagüeyos
el saltapraos  los saltapraos
-dor
-dores
el trabayador los trabayadores
el ruxidor los ruxidores
-deru
-deros
el xingaderu los xingaderos 
el comederu los comederos
-doriu
-dorios
el sumidoriu los sumidorios
-ín
-inos
el rapacín los rapacinos 
el xatín  los xatinos
-z
-zos
el rapaz los rapazos
el maíz los maízos

A few masculine nouns are used:


Plural of the Feminine Nouns
 
Termination
in Singular
Suffix
for Plural
Examples
-a
-es
la neña  les neñes 
la puerta  les puertes
-ca
-ques
la llueca  les llueques
-ga
-gues
la xiga les xigues
-gua
-gües
la llingua les llingües
-za
-ces
la rapaza  les rapazes
-ada
-aes
la orbayada les orbayaes
la llicenciada les llicenciaes
-ida
-íes
la partida les partíes
l'atapecida les atapecíes
-eda
-ees
la carbayeda les carbayees
la freseneda les fresnees
-ea
-ees
la velea les velees
-dera
-deres
la panadera les panaderes
-dora
-dores
la llabradora  les llabradores
-dura
-dures
la chiscadura les chiscadures
-doria
-dories
la talandoria les talandories
-e
-es
la llende les llendes 
-o
-os
la radio les radios 
la moto les motos 
-o
-es
la mano les manes
-és
la xarré les xarrés 
other stressed vowels
+es
a señardá  les señardaes
la probitú  les probitues
vowel+i
+s
la llei  les lleis
la cai les cais
consonant
+es
la canal  les canales 
la figal  les figales
-s, with accent on the penultimate syllable
unchanged
la crisis  les crisis
la tesis  les tesis

A few feminine nouns are used:


Contrastive table of masculine and feminine terminations
 
Masculine
Singular
Feminine
Singular
Masculine
Plural
Feminine
Plural
llobu
lloba
llobos
llobes
xastre
xastra
xastres
xastres
señor 
señora
señores
señores
sobrín
sobrina
sobrinos
sobrines
rapaz 
rapaza
rapazos
rapaces
abogáu
abogada
abogaos
abogaes
berríu
berrida
berríos
berríes
carbayéu
carbayeda
carbayeos
carbayees
llabradorr
labradora
labradores
llabradores
panaderu
panadera
panaderos
panaderes
llavadoriu
llavadoria
llavadorios
llavadories
sacerdote
sacerdotisa
sacerdotes
sacerdotises
rei 
reina
reis
reines
xurista
xurista
xuristes
xuristes
día 
-
es
-
esquí 
-
esquís
-
cai 
-
cais
-
llagar 
-
llagares
-
llunes 
-
llunes 
-
-
moto
-
motos
-
mano
-
manes
-
llibertá
-
llibertaes
-
llei 
-
lleis
-
figar 
-
figares
-
chiscadura
-
chiscadures
-
crisis 
-
crisis 


Next
Previous
Asturian Descriptive Grammar

Asturian Language Main Page
Romance Languages Main Page