Contract of betrothal and dowry and wedding 
(1466)

 

Sábean todos como nós, Gonçalo Lopes de Goyãas, escudeiro, et Ihoana Días, myna muller, que presentes anbos somos, et eu, Moor Ares de Bóbeda, madre do dito Gonçalo / Lopes, que presente sõo, todos tres de mancomûu a vós de hûu, cada vn porlo todo, rrenûçiando a ley de "duobus rrex devendy", outorgamos et conosçemos que, por / rrasón que vós, Rruy Fernandes Nogeyrol, escudeyro, oje este dýa desposastes por palabras do presente, segundo manda Deus et Santa Ygleia, cõ Ljonor Dýas, filla de nós, os ditos Gonçal Lopes et Ihoana Dýas, et neta de mj~, a dita Moor Ares, et ella asý meesmo con vós, et demos et nos obligamos de dar et pagar en / dote et casamento aa dita nosa filla et a vós, o dito Rruy Fernandes, seseêta moyos de vjño et outras cousas, segundo mays conpridamente se contê êno contrabto que çerca delo ontre / nós et Fernãd Ares Nogeyrol, en nome de vós, o dito Rruy Fernandes, pasou, ao qual nos rreferimos; et porque nosas voõtades son de o têer, conprir et agardar segundo / en el se contê, por ende nós, os sobredytos, todos tres de mancomûu a vós de hûu, prometemos et nos obligamos de dar et pagar a vós, o dito Rruy Fernandes Nogeirol, / durante os dýas de nosas vidas et de cada hûu de nós, os ditos seseenta moyos de vyño êna dita ygleia de Ferreira et, nõ os avendo êna dita ygleia, voslos da/remos êno couto de Toldãaos por cada dýa de San Martyño de nouêbro, desque tomardes et teverdes a dita Ljonor Días en voso poder et por moller, segundo se / contê êno contrabto de prometemento et dote et casamento que sobre elo pasou perante ho notario et testigos de juso scriptos; et mays queremos et nos plas que se falesçe/ren da vyda presente Vaasco, Dyego et Pedro, fillos de nós, os ditos Gonçal Lopes et Juana Días, et netos de myn, a dita Moor Ares, que a dita Lyonor Días et vós, / o dyto Rruy Fernandes, posades entrar et partir cõ as outras súas yrmãas en tódoslos bêes móueles et rraýses que nós teemos et avemos, con tanto que tragades a par/tyçõ et monte mayor os bêes que vos asý demos cõ a dita Ljonor Días, se vyrdes que vos cunple ou he voso proueyto; para o qual todo asý teer, guardar et cõplir, / obligamos a nós et a nosos bêes móuelles et rraíses, eclesiásticos et seglares, avydos et por aver, et so pena que vos demos et pagemos por pena, se o asý / nõ teuéremos, conpríremos et agardaremos, myll doblas d’ouro da vanda castillanas.
Et porque nosa voõtad[e] he de conprir et teer o suso dito, porlo thenor da pre/sente pidimos et rrogamos et damos todo noso poder conprido a qualquer ou quaesquer allcaldes, juíses, justiças eclesiásticas ou seglares dos rreynos et senoríos / del rrey de Castylla, noso señor, aa jurdiçõ do quaes et de cada hûu deles nos sometemos, et rrenûçiamos a nosos propyos foros et jurdiçõ, que nos cõpelan et apremjê / por tódoslos rremedyos do dereito a que tenamos, cûplamos et agardemos todo o suso dito et que contra elo nõ vaamos n[y~] pasemos, antes nos condepnê a que o tenamos, cûplamos et agardemos ben, asý et tã conpridamente como se sobre elo fose dado sentença definytiba a noso pidymento et consyntimento, et / a tal setença fose pasada en cousa julgada, çerca do qual rrenûçiamos a pedir traslado desta carta et demãda en scripto et térmjno de avogado, et a todas / ferias de pan et vyño coller, et aa ley dos cónsules Velyano et Justyljano que falan en ajuda et fabor das mulleres, et a todas outras leys et dereitos canónicos, / çiuijs, rreyaes, monj[çi]paes, escriptos et nõ escriptos, et a todas outras ex[e]pçõos et alegaçõos de feyto et de dereito, que nûca ende dygamos nê alegemos o contrario, / et en espeçial rrenûçiamos a ley et dereito que dis que general rrenûçiaçõ nõ valla saluo se proçede por espeçielidade. Et eu, o dito Rruy Fernandes, que presente sõo, para / myn et para a dita myña sposa, asý o rreçebo. Que foy feyta et outorgada êno lugar de Martýn, que he êna fregresýa de San Cristóuõo de Martýn, dentro das / casas do dyto Gonçalo Lopes, a vynte et septe dýas do mes de jullio do ano do nasçemento de Noso Señor Yhesu Cristo de mjll et quatroçentos et seseêta et / seys anos. Testigos que forõ presentes: o dito Fernãd Ares Nogeyrol et Rruy Gonçalues de Rribadeneyra et Nuno Fernandes de Santa Alla et Pero Gonçalues de Casares et Gonçalo / Lopes de Pol et Ares Cacharrõ et outros. Et eu, Áluaro Garçía d’Eyrêe, notario públjco da vila de Mõforte de Lemos et seus térmjnos / et jurdiçõos por meu señor don Pedro Osorio, conde de Lemos, señor de Cabreyra et Rribeyra, a to/do esto que dito he cõ os ditos t[e]stigos presente foy et, a pidimêto das ditas partes, esta carta de con/trabto en mjña presençia fis escripujr et aquí meu nome et signo fis en t[e]stemoyo de verdade, que atal he. / Signo e firma: notario Álvaro Garçía/.
 

Source: Ramón Lorenzo Vázquez (1991): "Un documento galego de 1466", en Homenaxe ó profesor Constantino García, Tomo II, Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 361-362.


Galician Medieval Texts
Galician Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov