The cycle of Troja: Trojan Chronicle

 

Cõmo Troya ffuy destroýda a primeyra vegada

Depoys que a lyde foy partyda, que foy tã ben lidada, entrarõ todos êna çibdade, et nõ acharõ nj~hû que lles dissesse por ende nada. Mays moços et molleres ýan chorãdo et carpindo et fogíã todos aos têplos por goreçer alý, se podessen. Moytas donas et moytas donzelas et moytas burzesas moy fremosas / andauã fogindo perlas cales, assý cõmo mortas. Et outras donas moytas tragíã seus fillos pequenos ênos braços, buscando hu sse asconderíã cõ elles et hu poderíã goreçer. Nõ coydo que en njhû lugar foy tã grã doo, nê tã grã coyta, nê por quanto eu entêdo n[õ] creo que nehû home soubesse retraher este feyto cõmo foy, nê per qual gisa se fezo.

Tódalas casas da vila ficarõ desanparadas; mays pero nõ dos de Greçia, que sabede que morarõ y hû mes todo entrego. Et acharõ êna çibdade moy grãdes thesoyros, de moyto oyro et de moyta prata et moytas pedras preçiosas et moytos caualos et de moytas dõas. ¿Que uos dyrey? Tamaño foy o auer que y acharõ que nõ ha léngoa de home que uoslo cõtar podesse. Et adussérõno todo aa rribeyra et metérõno ênas naos.
Et depoys que todo esto ouueron feyto, destroýrõ tódaslas fortelezas et os têplos et os muros da vila, et astragarõ tódaslas outras cousas, en tal maneyra et en tal gisa que njhûa cousa nõ ficou que y derrubada nõ fosse. Et fazíã seu prazer ênas molleres da vila, cada hû cõmo se pagaua. Et poys assý ouueron deytada toda a vila, leixárõna destroýda, et leuarõ cõsygo as molleres de que sse pagarõ.
 

Source: Ramón Lorenzo (ed.) (1985): Crónica Troiana. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp. 226-227.


Galician Medieval Texts
Galician Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov