Irregular Past Participles

 

Verb Meaning Past Participle 2nd Form
Asòlvare to absolve Asolto Asolvésto
Benedir to bless Benedéto  
Cojer to gather Coto  
Conclùdare to abstract, induce, gather, infer Concluxo Concludésto
Córare to run Córso Corésto
Inclùdare to include Incluxo Includésto
Lèdare to write to read Leto Ledésto
Lèxare to write to read Leto Lexésto
Maledir to curse Maledéto  
Métare to put, put in, insert Méso Metésto
Móndare to milk (cows) Mónto Mondésto
Mónxare to milk (cows) Mónto Monxésto
Morir to die Morto  
Móvare to move Moso Movésto
Nàsare to be born Nato Nasésto
Pèrdare to loose Perdùo Perso (Perdésto)
Piàndare to cry Pianto Piandésto
Piànxare to cry Pianto Pianxésto
Risòlvare to resolve Risolto Risolvésto
Rónpare to break Róto Ronpésto
Scóndare to hide Scónto Scondésto
Scrìvare to write Scrito Scrivésto
Sèjare to choose Selto Sejésto
Védare to see Visto Vedésto
Vèrxare to open Verto Verxésto
Vìnsare to vanquish, gain, win over Vinto Vinsésto
...-vòlxare   ...-volto ...-volxésto
Vìvare to be alive, live Visùo Vivésto
   


Venetan Irregular Verbs

Descriptive Venetan Grammar
Venetan Language Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov